මෙනුව
සොයන්න

Services

ඔබ වෙත පිරිනමා ඇත

පහසුකම්

 • නාන බේසම හෝ ෂවරය
 • නාන කාමර පහසුකම් කට්ටලය
 • ෂවර්
 • සින්ක්
 • සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
 • නාන-කබාය
 • නාන තුවා
 • වතුර හීටරය
 • නාන කාමර
 • රූපලාවන ද්‍රව්‍ය
 • වෙරළ තුවා
 • වැසිකිළිය
 • සෙරෙප්පු
 • සබන්
 • ශවර් කැප්
 • සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය
 • නාන බේසම
 • අමතර වැසිකිළිය
 • වෙන් කරන ලද නාන කාමරය
 • මහල මත හවුල් නාන කාමරය සහ වැසිකිළිය
 • වැසිකිළිය
 • තටාක දර්ශනය
 • සමුදුර දර්ශනය
 • පාටියෝව
 • උද්‍යාන දර්ශනය
 • පුද්ගලික මිදුල
 • අන්තර්ජාලය
 • වයි-ෆයි
 • දුරකථන
 • කාමරය-තුළ දුරකථනය
 • යුගල ඇඳ
 • ලගේජ් ස්ටෑන්ඩ්
 • අල්මාරිය
 • දර්පණය
 • ඇඳිපුටුව
 • කෑම මේසය
 • කුෂන් ස්ටූලය
 • පුටුව
 • නයිට් ස්ටෑන්ඩ්
 • අල්මාරිය
 • පෞරාණික ගෘහ භාණ්ඩ
 • බාර්
 • ලාච්චු මේසය
 • ගෘහභාණ්ඩ කට්ටලය
 • ඩෙස්කය
 • ලියන මේසය
 • මේසය
 • පුටු
 • ඇඳ අසල මේසය
 • සුවිශේෂී ගෘහ භාණ්ඩ
 • ඇඳුම් රාක්කය
 • කෝපි මේසය
 • ඇඳිපුටු
 • ඇතිරිලි
 • ඇඳුම් කබඩය
 • කබා එල්ලනය
 • කෑම කාමරය
 • පානීය ජලය
 • වීදුරු
 • හැඳි ගෑරුප්පු
 • මධ්‍යම වායු සමීකරණය
 • ටී සෝන්
 • කැනොපි
 • එළිමහන් ග්‍රිල්
 • කවුළු තිර
 • කාමර සේවාව
 • දැවමය බිම
 • සේප්පුව
 • කණ්ණාඩි මේසය
 • ලොන්ඩරි සේවාව (ගාස්තු සහිතයි)
 • සම්බන්ධක දොර
 • පොදු තටාකය
 • පුද්ගලික තටාකය
 • ඇඳුම් වියළනය
 • කසල බඳුන
 • තේ කට්ටලය
 • බෝතල් කළ පානීය ජලය
 • ස්පා
 • දුම්-බීමට නොහැකි කාමරය
 • මිනරල් වතුර
 • විසිත්ත කාමරය
 • ඩිජිටල් රූපවාහිනිය
 • කේබල් රූපවාහිනිය
 • නාන කාමරය
 • වායු සමීකරණ
 • හෙයාර් ඩ්‍රයර්
 • මිනි-ෆ්‍රිජ්
 • මයික්‍රොවේව්
 • අවන්
 • ලාම්පුව
 • පංකාව
 • එලාම් ඔරලෝසුව
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>